Vítáme Vás na stránkách 3AD.cz pro energeticky pasivní a nulovou architekturu pro klimatické podmínky České republiky. Naše studie, projekty, energeticky pasivní stavby, naši poradenskou činnost a názory již znáte více než 10 let z internetových diskuzí, hlavně na portálu tzb-info, kde vystupuji pod nickem "Mara Mara".

Nabídka služeb:

- Komplexní služby v oblasti předprojektové přípravy energeticky pasivních a nulových staveb

- Komplexní služby v oblasti projektové přípravy energeticky pasivních a nulových staveb

- Studie / návrhy energeticky pasivních a nulových staveb - STS (včetně energetických a tepelně technických výpočtů a posouzení)

- Projektové dokumentace pro územní řízení energeticky pasivních a nulových staveb - DUR (včetně energetických a tepelně technických výpočtů a posouzení)

- Projektové dokumentace pro stavební povolení energeticky pasivních a nulových staveb - DSP (včetně energetických a tepelně technických výpočtů a posouzení)

- Projektové dokumentace pro provedení staveb energeticky pasivních a nulových staveb - DPS (včetně energetických a tepelně technických výpočtů a posouzení)

- Projektové dokumentace rekonstrukcí stávajících staveb na energeticky pasivní a nulový standard (včetně energetických a tepelně technických výpočtů a posouzení)

- Komplexní stavebně energetické a tepelně technické expertizy a posudky studií

- Komplexní stavebně energetické a tepelně technické expertizy a posudky projektových dokumentací

- Komplexní stavebně energetické a tepelně technické expertizy a posudky staveb

- Projektové dokumentace detailů lineárních a bodových tepelných vazeb energeticky pasivních a nulových staveb

- Návrhy, ověření a posouzení detailů lineárních a bodových tepelných vazeb dvourozměrným stacionárním polem teplot a částečných tlaků vodních par

- Autorský dozor

- Bioarchitektura, stavební biologie (baubiologie)

- Poradenská, konzultační a expertní činnost v oblasti energetické nezávislosti staveb

- Poradenská, konzultační a expertní činnost v oblasti energeticky pasivních staveb (E,Acz < 12 kWh/(m2.a) dle TNI730329)

- Poradenská, konzultační a expertní činnost v oblasti energeticky nulových staveb (E,Acz < 5 kWh/(m2.a) dle TNI 730329)

- Energetická a konstrukční analýza stávajících staveb a možností jejich energetické pasivace

- Studie / návrhy a projektová příprava energetické pasivace stávajících staveb

- Energetické výpočty a simulace, energetické variantní studie a energetická optimalizace návrhů staveb

- Energetické návrhové a posudkové simulace, tepelně technické výpočty a posudky

- Komplexní stavební fyzika

- Stavební právo, poradenství + zastupování ve správních řízeních (i konfliktních) 

Na základě praktických zkušeností nespoléháme jen a pouze na energetické simulace a tepelně technické výpočty, výsledky vždy konfrontujeme se selským rozumem :-). Nicméně bez výpočetní techniky se neobejdeme ani při návrzích a ani při deklaracích. Prvním základem úspěchu u energetické pasivace ohledně měrné potřeby tepla na vytápění (E,Acz < 12 kWh/(m2.a)) a "nulace" (E,Acz < 5 kWh/(m2.a)) je perfektní zvládnutí tepelných vazeb (jak bodových, tak lineárních), kdy v některých případech můžeme vyeliminovat až třetinu (v ojedinělých případech i více) z celého součtu měrných tepelných toků. Dalším základem úspěchu je simulační ověření veškerých obytných místností a koupelen ohledně zimní a letní tepelné stability - standardní deklarační výpočtové algoritmy posuzují objekty jako celek, tento se však sestává z množství "buněk" (místností) s odlišnými okrajovými podmínkami (střední místnost s pouze jižním insolací má jiné okrajové podmínky, než rohová místnost s východní insolací). Veškeré tyto ověření je vhodné udělat již v rámci studie. Dalším základem úspěchu je zohlednění využitelných tlouštěk materiálů konstrukcí pro co nejvyšší stupeň využitelnosti jak externích, tak i interních tepelných zisků pro zimní tepelnou stabilitu, což je logicky zúročitelné i pro letní tepelnou stabilitu. 

Jakýkoliv objekt je energeticky pasivovatelný.

Za všechny spolupracovníky 3AD: Ing. Marek Raida - zakládajicí člen Centra pasivního domu

Nick tzb-info: Mara Mara